Visió Pedagògica

Volem posar èmfasi en la tendència que des de fa aproximadament 4 anys ha agafat l’Escola, eliminant progressivament l’ensenyament individual de l’instrument per a fer una educació musical que permeti que els alumnes siguin partícips d’activitats en grups més nombrosos com bandes, orquestres, combos de música moderna, cors… com a resposta a la inquietud del claustre i de l’Equip Directiu d’esdevenir un centre pedagògicament innovador, lluny de les convencions academicistes de finals del segle XIX que actualment encara donen forma a moltes de les Escoles de Música de Catalunya.

Creiem que l’èxit en els serveis educatius musicals rau en detectar i poder donar resposta a la diversitat d’expectatives que genera qualsevol context; per això és imprescindible comptar amb un equip de professors i professores preparats i motivats, que creguin en el projecte i que estiguin disposats a involucrar-s’hi personal i professionalment.

L’Escola, doncs, tendeix cap una innovació metodològica i docent que a efectes pràctics es tradueix en una manera de fer: pedagogia de grup.

Aquesta, entesa com a metodologia, trenca amb la tradicional convicció de que l’instrument s’aprèn de manera individual, amb un únic model dins de l’aula (el professor) i amb una tipologia de classe més aviat magistral. La pedagogia de grup defensa una tipologia d’aula en el que els models són múltiples (2 o 3 alumnes+professor). Les dinàmiques que es generen són més riques i permeten el treball en equip, fomenten el respecte i l’escoltar al company, fomenten la interacció amb el llenguatge no verbal…

La formació dels alumnes (petits, joves i adults) de l’Escola de Música que segueixen el programa formatiu sencer (hi ha d’altres modalitats que permeten la formació musical dels joves i dels adults sense tanta càrrega lectiva) no només inclou la formació instrumental pròpiament dita.

Cal que l’educació musical dels alumnes sigui global , tingui un component eminentment pràctic i respongui a una de les màximes expressades en el nostre Projecte Educatiu del Centre: “fer de la pràctica instrumental en grup l’eix vertebrador de l’activitat del centre”.

A més de la classe d’instrument, això es tradueix en una sessió setmanal de cor, de música de cambra o combo modern, de llenguatge musical i de conjunt instrumental.