Per joves de 12 a 17 anys

ITINERARI CREA – CREACIÓ

Assignatura on es treballa els aspectes creatius de la música a través de la improvisació i la composició, tot partint del coneixement harmònic, rítmic i melòdic del contingut musical. S’enforteix l’escolta crítica a través de l’audició i l’anàlisi de temes, i es dinamitza la lectura musical, la percepció auditiva i el criteri propi, a través de la veu, l’instrument i les eines informàtiques.

ITINERARI CANTA – COR JOVE

En aquesta assignatura, continuem treballant per tenir una veu sana i equilibrada, en un cos sa i equilibrat. Es fa ènfasi en el treball vocal grupal per treballar conceptes musicals, tot realitzant exercicis de consciència corporal, tècnica vocal, afinació i oïda adequats per l’edat de l’alumnat.

INSTRUMENT

En aquest programa, s’aprofundeix tant en la tècnica com en el repertori específic d’un instrument, per tal d’assolir un nivell mitjà en la pràctica instrumental. Les classes són de 30′ en cas que siguin individuals, i de 45′ en cas que siguin col·lectives (opció prioritària).

CONJUNT JOVE

Aquesta formació instrumental està pensada com una petita “big band”, on es pugui interpretar repertori orquestral de certa complexitat. Es dona importància al treball de textures, a projectar un so homogèni i a entendre el que significa participar en una formació d’aquestes característiques.

COMBO

Assignatura complementària on es dóna la oportunitat de tocar dins una formació musical reduïda, interpretant un repertori adequat a la formació instrumental. En el Programa Joves, es prioritza interpretar temes de repertori modern, per participar al Festival de Combos que s’organitza des de l’Escola de Música, o en altres actes municipals (fires i festes).

CAMBRA

Assignatura complementària on es dóna la oportunitat de tocar dins una formació musical de caire clàssic, interpretant un repertori que va des del Barroc fins als nostres temps. La cambra participa en actes municipals i es busca sinèrgies amb altres agents culturals (Fundació Martí i Pol, actes literaris, etc.)

SEGON INSTRUMENT

En el Programa Joves es pot ampliar voluntàriament la formació instrumental, introduint un segon instrument (a triar per l’alumne) dins l’horari lectiu, ja que es considera que el moment maduratiu de l’alumne ho permet. Aquest segon instrument s’avalua com l’instrument principal, però en funció del repertori treballat als diferents conjunts instrumentals, l’alumne pot tocar un instrument o l’altre.

CANT COMPLEMENTARI

Aquesta assignatura permet posar les bases per aprendre certa tècnica vocal, i sobretot està destinada als alumnes que, tot i no triar el cant com a instrument principal, volen potenciar les seves capacitats vocals.

PIANO COMPLEMENTARI

Aquesta assignatura permet posar les bases per poder tocar el piano a nivell bàsic i entendre alguns conceptes d’harmonia, així com aprendre a acompanyar amb acords. Està pensada per a l’alumnat que vol anar una mica més enllà del seu instrument, però sense voler que el piano sigui el seu instrument secundari.

PROGRAMA AVANÇAT

PROJECTES

En aquesta assignatura es sintetitza varis conceptes d’harmonia, composició i arranjaments, improvisació i informàtica musical. L’assignatura es focalitza en projectes pràctics durant el curs, i que cada any varien en funció de les inquietuds de l’escola i de l’alumnat.

INSTRUMENT AVANÇAT

En aquest programa, ja es prepara l’alumne per assolir la interpretació de peces musicals d’una certa envergadura i complexitat. Es posen les bases per adquirir autonomia a l’hora de resoldre aspectes tècnics, es treballa el criteri musical i s’aprofundeix en la qualitat del so instrumental.